Κατατακτήριες Αγγλικής Φιλολογίας Αθήνας (ΕΚΠΑ)

Το Τμήμα των Αθηνών συγκεντρώνει και τους περισσότερους υποψηφίους λόγω πληθυσμού και γεωγραφικής θέσης, αφού υποψήφιοι από Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Αιγαίο, Ιόνιο, Κύπρο ή και εξωτερικό τείνουν να προτιμούν το Τμήμα αυτό. Η ύλη περιλαμβάνει κάθε έτος τρία (3) μαθήματα και αλλάζει κάθε χρόνο. Μέχρι στιγμής – τα μαθήματα που εναλλάσσονται είναι τα εξής: Αγγλική Πεζογραφία, Αμερικανική Λογοτεχνία, Γλωσσολογία, Ακαδημαϊκός Λόγος και Μετάφραση (με έντονες απαιτήσεις μεταφρασεολογικών σχολίων).

Για το έτος 2022-23 θα βρείτε την ύλη στην ανακοίνωση της Σχολής του ΕΚΠΑ. Την παραθέτουμε και αυτούσια παρακάτω με link όπου είναι δυνατό σε βιβλιογραφία κλπ. Οι επεξηγήσεις δίπλα σε καθε μάθημα και ο αντίστοιχος σύνδεσμος που παραπέμπει σε ΘΕΜΑΤΑ – ΣΧΟΛΙΑ κλπ. είναι από εμάς και ΟΧΙ από την ανακοίνωση της Σχολής.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Συναφώς προς τον Νόμο(ΦΕΚ 3185/ Τ Β΄/ 16-12-2013) οι Κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., καθώς και πτυχιούχων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα γίνονται πλέον μόνο με γραπτές εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα, τα οποία ορίζονται από το κάθε Τμήμα. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν το Δεκέμβριο του 2022.

Ειδικότερα, η Γραμματεία του ΤΑΓΦ θα δέχεται αιτήσεις στο προαναφερθέν διάστημα, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας για το κοινό, ήτοι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και από ώρα 11.00 έως 14.00. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

α) αίτηση(το έντυπο δίδεται από τη Γραμματεία, αλλά μπορείτε να το βρείτε και στον ιστότοπο του Τμήματος (www.enl.uoa.gr) στο μενού «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»à «Ηλεκτρονικά έντυπα»)

 β) αντίγραφο πτυχίου (απλή φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (για όσους/ες δεν έχουν ορκιστεί).

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση (μέσω της πλατφόρμας www.gov.gr), είτε μέσω courier και όχι ταχυδρομικά.

Η κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Σχολών θα γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, ωστόσο τα μαθήματα που θα αναγνωριστούν στους/στις επιτυχόντες/ούσες θα είναι μόνο τα 3 εξεταζόμενα μαθήματα των Κατατακτηρίων.

 Οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν στα ακόλουθα τρία (3) μαθήματα

Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ  Ι:

Κεφάλαια 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 από την τέταρτη ή την έκτη έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου:

Yule, George. 2010. The Study of Language. 4th edition.

Cambridge: Cambridge University Press.

Yule, George. 2017. The Study of Language. 6th edition.

Cambridge: Cambridge University Press.

2 Animals and human language

3 The sounds of language

4 The sound patterns of language

5 Word formation

6 Morphology

7 Grammar

8 Syntax

13 First language acquisition

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν χρησιμοποιείτε την τρίτη έκδοση του ίδιου βιβλίου (Yule, George. 2006. The Study of Language. 3rd edition.Cambridge: Cambridge University Press), η ύλη καλύπτεται από τα Κεφάλαια 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14.

 Β) ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ:          εδώ επεξηγήσεις για το μάθημα 

Όλα τα κείμενα διατίθενται στο διαδίκτυο

 1. Benjamin Franklin, “Information to Those Who Would Remove to America”
 2. Washington Irving, “The Legend of Sleepy Hollow”
 3. Nathaniel Hawthorne, “Young Goodman Brown”
 4. Edgar Allan Poe, “The Tell-Tale Heart”
 5. Herman Melville, “Bartleby the Scrivener”
 6. Henry James, “Europe”
 7. Kate Chopin, “The Storm”
 8. Ernest Heminway, “The Old Man and the Sea”
 9. Scott Fitzgerald, “Babylon Revisited”
 10. Zora Neale Hurston, “Sweat”
 11. Shirley Jackson, “The Lottery”
 12. Philip Roth, “The Conversion of the Jews”
 13. Jamaica Kincaid, “Girl”
 14. Louise Erdrich, “Saint Marie”
 15. Jonathan Franzen, “Agreeable”

Γ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ          (εδώ μπορείτε να βρείτε μια ενδεικτική εξέταση)

η ενδεικτική εξέταση παρατίθεται από το www.agglikiphilolgia.gr και  αφορά μέρος μόνο της εξέτασης.

ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ:

(1) Jordan, R. R. (1999) Academic Writing Course. London: Longman. Units: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

(2) Ifantidou, E. (2011) Genres and Pragmatic Understanding. Athens: Patakis.

Chapter 5, pp. 61–66, 70–71, pp. 82–85, 88–89, 99–101, 104, 110, 113–114 (see pp. 50–56, 106–107), pp. 37–39, e.g. (5, 5a); pp. 99–100, p.110, pp. 132–140, p. 155, Activity 7; pp.180–181, self-study 26; pp. 155–156; pp. 156–164, self-study 19; Chapter 9.1.2, pp. 140–147; p. 46 e.g. 8; p.55, pp. 63–66; Chapters 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 9.1.2.

(3) Trzeciak, J. & Mackay, S. E. (1995) Study Skills for Academic Writing (English for Academic Study). New York: Prentice-Hall.

4) Hyland, K. (2004) Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Chapter 4.

5) Swales, J. (1990) Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press. Chapter 7 (7.1 – 7.7) and Section 8.1.

6) Swales, J. M. and Feak, C. B. (1994) Academic Writing for Graduate Students. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Units 4, 5, 7 and the brief discussion on Abstracts in Unit 8.

Αθήνα,  13/04/2022

Εκ της Γραμματείας του ΤΑΓΦ

Μενού