Κατατακτήριες Αγγλικής Φιλολογίας ΑΠΘ

Το Τμήμα της Θεσ/νίκης συνήθως κρατά σταθερά τα Μαθήματα Εξέτασης, τουλάχιστον τα 2 βασικά μαθήματα για τις σπουδές, δηλ την Εισαγωγή στη Λογοτεχνία και την Γλωσσολογία, κάνοντας ορισμένες μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές στα έργα ή στα επιμέρους αντικείμενα εξέτασης (πχ. ποίηση, θεατρικά έργα, κλπ), ενώ τα προηγούμενα χρόνια το μάθημα της Μετάφρασης εναλλασσόταν κατ’έτος με το πολύ ενδιαφέρον αλλά εξαιρετικά απαιτητικό στην εξέταση μάθημα των Cultural Studies.

Παρακάτω θα βρείτε τα μαθήματα εξέτασης και την ύλη από την ανακοίνωση στον ιστότοπο της Σχολής. Οι ανακοίνωση περιέχει και τους συνδέσμους στους οποίους μπορείτε να ανατρέξετε για να κατεβάσετε λογοτεχνικά έργα ή άλλα χρήσιμα αρχεία, όπως συστήνονται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

Το καθένα από τα μαθήματα έχει κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις και απαιτεί εμβάθυνση και σοβαρή μελέτη.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2022-23

  1. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Topics include fundamental principles and main concepts of contemporary linguistics; the nature and properties of
language, its social and cognitive functions; levels of linguistic analysis.

Reading List

FROMKIN, Victoria, Robert RODMAN & Nina HYAMS. (2007). An Introduction to Language. (8th edition). Boston, MA:
Thomson Wadsworth.
YULE, George. (2010). The Study of Language. (4th Edition). Cambridge University Press.

Αντιστοίχιση μαθημάτων:
Α. Γλ1-101 Γλωσσική Κατάρτιση I / Ling1-101 Language Mastery I
Β. Γλ2-100 Εισαγωγή στη Μελέτη της Γλώσσας / Ling2-100 Introduction to the Study of Language

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  (εξετάζεται Πεζός Λόγος)

Candidates will be expected to have read in detail the following short stories, many of which are available in Section
2 (Fiction) of Elements of Literature, ed. Robert Scholes, et al, 4th edition (New York & Oxford: Oxford University
Press, 1991, and in Introduction to Literature (13th edition).

In addition, a reading of pp. 121‐199 of Elements of Literature, as well as the brief introductions to
Fabulation (p. 201), Realism (p. 296) and Metafiction (p. 493), will introduce candidates to the basic critical
vocabulary required for the analysis of fiction. Candidates are also expected to read from Introduction to Literature
(13th edition) Part I: Reading, Thinking and Writing Critically about Literature (p.p. 3, 21) and Part II: Fiction (p.p.
55, 66, 85-88, 114, 138-140).

Some of the short stories can be located on line (see below).
The exam will require candidates to write well‐constructed and well‐expressed essays, demonstrating their
knowledge both of the stories themselves and of the critical vocabulary used in their analysis.

Short Stories

1. Edgar Allan Poe, “The Tell-Tale Heart” https://www.poemuseum.org/the-tell-tale-heart
2. Zora Neale Hurston, “Sweat” https://biblioklept.org/2013/01/21/sweat-zora-neale-hurston/
3. Sherman Alexie, “This Is What It Means to Say Phoenix, Arizona” (click here)
4. Langston Hughes, “One Friday Morning”
5. Amy Tan, “Two Kinds”
Link: https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/campuspress.yale.edu/dist/4/2533/files/2018/08/two-kindsamy-tan-1nl7j7y.pdf
6. Stephen Crane, “The Bride Comes to Yellow Sky”
7. Charles Dickens, “The Signalman”
(https://ebooks.adelaide.edu.au/d/dickens/charles/d54sm/)
8. D. H. Lawrence, “The Odour of Chrysanthemums”
https://americanliterature.com/author/d-h-lawrence/short-story/odour-of-chrysanthemums
9. Virginia Woolf, “The Lady in the Looking Glass”
https://gutenberg.net.au/ebooks02/0200781h.html#ch15
10. Elizabeth Bowen, “The Demon Lover”
11. Salman Rushdie, “The Prophet’s Hair” (https://3040litstudies.files.wordpress.com/2015/01/prophetshair.pdf)
12. Chimamanda Ngozi Adichie, “A Private Experience”
(https://www.theguardian.com/books/2008/dec/28/chimamanda-ngozi-adichie-short-story)

Bibliography
Scholes, Robert, et al. Elements of Literature: Essay, Fiction, Poetry, Drama, Film.
Barnet, Sylvan, William Burto, and William E. Cain. Introduction to Literature (13th edition).
Kennedy, X. J. and Dana Gioia. Literature: An Introductiοn

Αντιστοίχιση μαθήματος:
Λογ5-127 Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Πεζός Λόγος / Ling5-127 Workshop in Critical Writing: Fiction

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ   (ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ – ΣΧΟΛΙΑ κλπ.)

The emphasis will be on the process and product of translation, examining a range of strategies for dealing with
practical translation problems, though students will not be required to translate texts.
Examples will be drawn from a variety of material, from literary works to technical and commercial texts.

Reading List

1. Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies: Theories and Applications 4
th Edition. London & New
York: Routledge, 2016.
Κεφάλαια 1, 3, 4 & 5

2. Baker, Mona. In Other Words: A Coursebook on Translation 2
nd Edition. London & New York: Routledge,
2011.
Κεφάλαια 1, 2 & 3

Αντιστοίχιση μαθήματος:
ΜΔΣ2-214 Μεθοδολογία της Μετάφρασης / TIS2-214 Translation Methodology

Μενού